Маркетингови изследвания

ДЕС Партнърс ООД предлага на своите клиенти динамичен пакет от качествени и количествени изследвания под формата на маркетингови услуги. Изследователският ни екип разполага с голям опит при провеждането на проучвания и при използването на различни методи за изследвания. Надеждните резултати от направените проучвания могат да са от полза на фирмите клиенти, които искат да знаят повече за пазарния си дял, потребителите на стоките и услугите, които предлагат, за потенциалните си клиенти или за развитието на нови дейности и продукти. Основните методи, които се прилагат са:

Интервю – използват се дълбочинни нестандартизирани, както и стандартизирани и полустандартизирани интервюта. В зависимост от целите и желанията на клиента се определя профилът на интервюираните лица и изследователската методика. Според целите и изследвания обект се подготвят по общи или конкретизирани въпросници, както и ключ за отговорите на изследваните лица. След провеждане на интервютата се изготвя доклад за постигнатите резултати от проучването, включващ дескриптивна и аналитична част. Използването на интервюто като изследователски метод позволява както добро предварително проучване на непозната тема, така и допринася за разкриване на подробности в случаите на конкретни и специализирани проблеми. Това се дължи на непосредствения контакт с интервюираните лица и високата доза свобода, която имат изследователите при задаването на въпроси.

Фокус група

– представлява рекрутиране и провеждане на динамичен разговор между водещ (модератор) и лица, подбрани според целите и нуждите на изследването. Разговорът се води по предварително изготвен сценарий за фокус група, който подобно на въпросникът за интервю варира по отношение на конкретика и свобода на въпросите. Представителите на групата са хора, които са подбрани по признаци (критерии), които са значими за изследването. Например клиент разпространител на перилни препарати ще има интерес в групата да се намират жени на средна възраст, които имат деца. Такива респонденти са най-вероятните потребители на прахове за пране. Дефинирането на групата и рекрутирането на нейните членове варира в зависимост от методическите указания и нуждите на клиента. Фокус групата разкрива процесите и мотивите за взимане на решение, които са релевантни към голям спектър потребители, за които може да се предположи, че са относими същите признаци (критерии) като тези на участниците в изследването. Резултатите от фокус групата се обобщават във формата на аудио запис придружен с аналитичен доклад.

Кабинетно проучване – кабинетното проучване е метод за събиране и обработка на информация от всички възможни източници за изследвания проблем. То не подлежи на предварително заложена рамка и метод, а е зависимо от характера на наличните документи. Такива могат да бъдат, национални статистики, журнали, публикации в медиите, научни изследвания и разработки. Най-често в работата по едно кабинетно проучване се използват методите на вторичен анализ на емпирични данни и анализа на съдържание (контент анализ) на откритите документи, които са използвани в проучването. Кабинетното проучване е добър метод за предварително запознаване и навлизане в изследваната област. То може да даде информация, за пазарни дялове, покупателна способност и друга полезна информация. Резултатите от кабинетното проучване се представят под формата на аналитичен доклад, придружен със списък на анализираната информация.

Анкетно допитване - познато още като анкета е най-популярният и използван количествен метод. Предварително изготвен въпросник се разпространява за попълване от изследваните лица. Подобно на интервюто и тук въпросникът и респондентите се определят според нуждите на проекта и избраната методика. Като цяло в анкетното допитване участват повече хора, резултатите имат количествено измерение, а информацията се събира сравнително бързо. ДЕС Партнърс ООД предлага специална възможност на своите клиенти да изследват нагласите и отношението на потребителите си в Интернет директно чрез електронната страница на фирмата или други релевантни за целта уеб страници. Подобен метод се характеризира с бързо получаване и обработване на информацията, която се отнася пряко до клиентите и сътрудниците на поръчителя или подходяща за целта за целта аудитория от респонденти. Резултатите от анкетното допитване се представят под формата на доклад, съдържащ описваща и аналитична част, придружен с графики и таблици, относно важите проблеми в изследването.

ДЕС Партнърс ООД

ул. Св. Иван Рилски 42-44
София 1606

(02) 951 69 98
(02) 866 48 50
пон - пет 10:00 - 18:30

0897 38 85 22 - Деян Паскалев
0895 62 09 63 - Емил Георгиев
0887 66 13 57 - Весела Димитрова

des_partners My status

office@des.bg
© 2010 ДЕС ООД Всички права запазени.