Изграждане и внедряване на Система за управление на човешките ресурси (СУЧР)

I. Изграждането и внедряването на Система за управление на човешките ресурси преминава през следните основни етапи:*

 • Анализ на статуквото на съществуващите практики за управление на човешките ресурс – след подробно запознаване със съществуващите практики консултантският екип обобщава наблюденията и препоръките си в писмен Доклад.
 • Планиране на човешките ресурси – ръководството на организацията клиент съвместно с консултантският екип дефинира основните аспекти на стратегическото и оперативното управление на човешките ресурси. Възможно е да се документират планове и стратегии.
 • Анализ и проектиране на длъжности – консултантският екип съвместно със служителите на организацията клиент извършва анализ и проектиране на длъжностите. Създава се писмена процедура за извършване на Анализ и проектиране на длъжности. Консултантският екип оказва съдействие за актуализиране на Длъжностни характеристики и други бланкови документи.
 • Подбор на персонал – създава се документирана Процедура за подбор и назначение, консултантският екип оказва съдействие при създаване на методология за тестване на професионални и личностни качества, тестове за оценка на кандидати и др. бланкови документи ако това е необходимо.
 • Обучение и развитие. Планиране и управление на кариерата – създаване на писмена процедура за провеждане на вътрешни и външни обучения. Възможно е създаване на планове за обучение съобразно личностните особености на служителите организационните нужди. Разработване на документи и методики за оценка на ефективност и ефикасност на проведени обучения.
 • Атестация на трудовото представяне – създаване на писмена Процедура за атестация на трудовото представяне. Съвместно с представители на организацията клиент консултантският екип създава методика за атестация (в това число документи, скали и др.)
 • Мотивация – консултантският екип набелязва фактори и предлага организационни мерки за повишаване на нивото на мотивация на служителите.
 • Осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд – създаване на документирана Процедура за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и подпомагане за установяване на съответствие с действащата нормативна уредба.

II. Методология на консултантския процес. Етапи при разработване и внедряване.

 • Първоначален анализ (одит) на съществуващите практики за управление на човешките ресурси в организацията;
 • Разработване на документи и процедури;
 • Обучение на клиента;
 • Внедряване на разработените процедури и документи;
 • Анализ на полезността и набелязване на интервенции за нейното повишаване.

*Елементите и съдържанието на Системата за управление на човешките ресурси във всеки случай се определя от специфичните нужди и изисквания на клиента.
ДЕС Партнърс ООД

ул. Св. Иван Рилски 42-44
София 1606

(02) 951 69 98
(02) 866 48 50
пон - пет 10:00 - 18:30

0897 38 85 22 - Деян Паскалев
0895 62 09 63 - Емил Георгиев
0887 66 13 57 - Весела Димитрова

des_partners My status

office@des.bg
© 2010 ДЕС ООД Всички права запазени.