Система за управление на човешките ресурси (СУЧР) *

Системата за управление на човешките ресурси обхваща всички дейности, които трябва да се осъществят в неговите рамки, връзките между тях, взаимодействието им със заобикалящата среда и начина на функциониране с оглед да се реализират целите на организацията. Тази концепция е представена със схема на Фигура №1.

Управлението на човешките ресурси обхваща дейности, които могат да се разглеждат като елементи и като серия от процеси, между които съществуват сложни причинно – следствени връзки.

Системата за управление на човешките ресурси използва определени ресурси на входа и чрез съответните дейности ги трансформира в резултат – изход, който най-общо може да се дефинира като определено състояние на количествените и качествените характеристики на заетите и равнището на тяхното трудово представяне.

При това се има предвид, че качествените измерения на човешките ресурси обхващат както тяхната квалификация, така и серия от поведенчески характеристики. В този смисъл резултатът, изходът на системата за управление на човешките ресурси включва разнообразни компоненти, които са обект на анализ при определяне на нейната ефективност. В същото време трябва да се отчита и фактът, че системата съществува и се развива в определена среда, с която си взаимодейства.

Елементите в системата за управление на човешките ресурси са всички дейности, които трябва да се осъществяват в неговите рамки: анализ и проектиране на длъжностите, планиране на човешките ресурси, подбор, обучение и оценяване на персонала, заплащане на труда, осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд, усъвършенстване на трудовите отношения.

Анализът на длъжностите включва системно изследване на съдържанието, отговорностите и взаимовръзките на длъжностите и на изискванията към техните изпълнители.

Проектирането на длъжностите обхваща дейността по определяне на съдържанието, функциите и взаимовръзките между длъжностите, при което се вземат предвид както технологичните и икономическите изисквания на работата, така и индивидуалните нужди на изпълнителите.

Планирането на човешките ресурси е дейност по определянето на потребностите от човешки ресурси и по формулирането на подходящи действия за тяхното задоволяване, така че да се постигнат целите на организацията.

Подборът на персонала обхваща привличането и оценяването на кандидати за работа, въз основа на което се избира най-подходящият от тях с оглед изискванията на длъжността и на организацията и се осъществява и се осъществява процедурата по неговото назначаване.

Обучението и развитието на персонала обхваща дейностите по усъвършенстването на знанията, уменията и нагласите на заетите с цел да се повиши равнището на тяхното трудово представяне и по предоставяне на възможности за развитие на кариерата като се имат предвид индивидуалните нужди на заетите и бъдещите потребности на организацията.

Оценяването на персонала включва характеризиране на равнището на трудовото представяне на заетите спрямо поставените стандарти и формулиране на насоки за подобряване на това равнище.

Заплащането на труда е дейност по определяне на адекватни и справедливи трудови възнаграждения в организацията в съответствие с определени критерии.

Осигуряването на безопасни и здравословни условия на труд включва подобряването на условията на труда и опазването на здравето и работоспособността на заетите.

Усъвършенстването на трудовите отношения е дейност по поддържането на трудовия мир в организацията и формиране на благоприятни отношения между управляващи и управлявани, между работодател и наемни работници.


* Шопов Д., М. Атанасова, Управление на човешките ресурси, Тракия-М, С.,1998.
ДЕС Партнърс ООД

ул. Св. Иван Рилски 42-44
София 1606

(02) 951 69 98
(02) 866 48 50
пон - пет 10:00 - 18:30

0897 38 85 22 - Деян Паскалев
0895 62 09 63 - Емил Георгиев
0887 66 13 57 - Весела Димитрова

des_partners My status

office@des.bg
© 2010 ДЕС ООД Всички права запазени.