ISO14001:2004

Международният стандарт ISO14001:2004 поставя изисквания към Системите за управление на околната среда. Такъв тип Система за управление може да бъде внедрена и поддържана от всяка организация, независимо от полето и на дейност, която иска да има отношение към опазването на околната среда. Чрез внедряване на Система за управление на околната среда се постига намаляване както на прякото, така и на косвеното вредно въздействие на дейността на организацията върху околната среда. За успешното прилагането на изискванията на стандарт ISO14001:2004 от организацията се изисква строго придържане към действащата нормативна уредба, идентификация и оценка на аспектите от дейността по отношение на околната среда, набелязване и прилагане на мерки за намаляване на вредните последствия, създаване на механизми за мониторинг и сценарии за действие в случай на извънредна ситуация. Функциониращите Системи за управление на околната среда, изградени на база на изискванията на стандарт ISO14001:2004, позволяват прилагането на релевантни технически, технологични и организационни мерки за ограничаване рисковете и опасностите, свързани със замърсяванията, минимум до нива допустими от международното и/или местното законодателство. Препоръчително е организацията, внедрила стандарт ISO14001:2004, да въвежда свои собствени изисквания и критерии, които да надхвърлят нормативните нива на регулация.

Основните ползи за организацията от внедряването и поддържането на Системата за управление на околната среда са:

  • Минимизиране на риска от екологични инциденти;
  • Увеличаване на имиджа и конкурентноспособността на организацията, поради нейното обществено значимо отношение към околната среда;
  • Повишаване на доверието в организацията от страна на клиенти, инвеститори, партньори и т.н.
  • Осигуряване на съответствие с всички законови изисквания по отношение на околната среда;
  • Оптимизиране на използването на ресурсите в организацията, което води както до по-високи икономически резултати, така и до по-рационално потребление на изчерпаеми природни ресурси;
  • Повишава културата на всички членове на организацията по отношение на опазването на околната среда.

Системите за управление на околната среда могат да се интегрират с изискванията на стандарт ISO9001:2008, BS OHSAS18001:2007 и др.

ДЕС Партнърс ООД

ул. Св. Иван Рилски 42-44
София 1606

(02) 951 69 98
(02) 866 48 50
пон - пет 10:00 - 18:30

0897 38 85 22 - Деян Паскалев
0895 62 09 63 - Емил Георгиев
0887 66 13 57 - Весела Димитрова

des_partners My status

office@des.bg
© 2010 ДЕС ООД Всички права запазени.