ISO9001:2008

Международният стандарт ISO9001:2008 е част от серията стандарти ISO9000, които се емитират от Международната организация по стандартизация (на английски International Organization for Standardization или ISO). Централният секретариат на организацията се намира в Женева, Швейцария. Публикуваните от организацията (до момента повече от 18 000 на брой) индустриални и търговски стандарти се ползват от над 160 страни по света. Стандартът ISO9001 в актуалната си ревизия от 2008 година поставя изисквания към Системата за управление на организациите, които се стремят да отговорят на очакванията на своите клиентите и да функционират в съответствие с приложимите нормативни изисквания на територията, на която извършват дейността си. Степента, в която продукта или услугата, които се предоставят от организацията, удовлетворява изискванията на клиента, се определя с термина „качество”. Внедрената Система за управление на качеството в дадена фирма или институция води до такова организиране и управление на всички процеси и дейности в нея, което да осигури качеството на продукта или услугата по начин, който е изискван от клиента.

По същество стандартът ISO 9001:2008 задава изисквания към основни елементи от управлението на организацията. Главните области, към които се насочва вниманието са:

 • Оперативното планиране на дейността, на създаването и предоставянето на клиента на продукта или услугата;
 • Вида и качеството на документооборота и каналите за пренос на информация в организацията;
 • Управлението на човешките ресурси в основни аспекти като подбор, обучение и развитие на служителите, атестация на трудовото представяне, осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и др.;
 • Планиране и осигуряването на материални ресурси, управление на доставчиците и подизпълнителите;
 • Осигуряване и поддържане на релевантна за дейността инфраструктурата;
 • Адекватно управление на търговските процеси и отношенията с клиентите, оферирането и договорирането на продуктите и услугите;
 • Процесите по проектирането и създаване на продукта и/или предоставяне на услугата на клиента;
 • Механизмите за контрол и измерване на адекватността и ефективността на всички процеси;
 • Измерване на ефикасността и ефективността на всички процеси и стремеж към постоянно подобрение на удовлетвореността на клиентите.

Функциониращите системи за управление на качеството изградени на база изискванията на стандарт ISO9001:2008 помагат за:

 • Повишаването на имиджа на организацията в национален и международен план;
 • Увеличаването на доверието в органзиацията от страна на партньори, клиенти и др.
 • Повишаването на ефективността на производствените процеси и оптимизирането на използването на ресурси;
 • Значително повишаване на проследимостта на всички процеси;
 • Оптимизирането на документооборота и комуникационните канали на всички нива в органзиацията;
 • Повишаване на ефективността на управлението на човешките ресурси.

Системите за управление на качеството са приложими във всяка фирма, организация, предприятие или друга институция, която има желание да ги внедри, без значение на големината или спецификата на дейността й. Обхватът, който Системата за управление на качеството има в дадена фирма се определя от сферата й на дейност и желанието на ръководството на организацията внедряваща системата. Разработването и внедряването на Системата за управление на качеството се съобразява с организационната структура на фирмите и винаги се персонализира спрямо конкретните условия, стилът на управление и организационната култура , които съществуват . Функциониращите успешно системи за управление на качеството подобряват ефективността и ефикасността на процесите без да водят до бюрократизиране на дейността.

Системите за управление на качеството могат да се интегрират с други системи за управление, които регламентират и спомагат за ефективността и ефикасността на организацията по отношение на здравословните и безопасни условия на труд (BS OHSAS 18001:2007), опазването на околната среда и екологичното равновесие (ISO14001:2004), безопасността на храните и хранителните продукти (ISO 22000:2005), информационната сигурност (ISO 27001:2005) и др.

ДЕС Партнърс ООД

ул. Св. Иван Рилски 42-44
София 1606

(02) 951 69 98
(02) 866 48 50
пон - пет 10:00 - 18:30

0897 38 85 22 - Деян Паскалев
0895 62 09 63 - Емил Георгиев
0887 66 13 57 - Весела Димитрова

des_partners My status

office@des.bg
© 2010 ДЕС ООД Всички права запазени.